Vedtægter - GymHelsinge

vedtaget på Generalforsamling d. 25. november 2021

§ 1 Foreningens navn
§ 2 Afdelingens navn
§ 3 Afdelingens formål
§ 4 Tilsluttede organisationer § 5 Forsikringsforhold

§ 6 Medlemmer
§ 7 Kontingent
§ 8 Generalforsamling
§ 9 Bestyrelse
§ 10 Repræsentantskabet
§ 11 Økonomi
§ 12 Ændring af foreningens love

§ 1 Foreningens navn

Hovedforeningens navn er Helsinge Skytte- og Idrætsforening (HSI), stiftet den 27. december 1884. Hjemsted: Gribskov Kommune

§ 2 Afdelingens navn
Afdelingens navn er: GymHelsinge, stiftet i 1886

Helsinge Hallerne
Idrætsvej 21
3200 Helsinge
email: gymhelsinge@gmail.com

§ 3 Afdelingens formål

o at arbejde for gymnastikkens fremme i Gribskov
o at arbejde seriøst for såvel bredden som eliten på holdplan
o at tilsikre bedst mulige omgivelser i afdelingens regi
o at bibringe medlemmerne en social og kulturel forståelse med gymnastik som hovedmål for samværet med andre

§ 4 Tilsluttede organisationer

GymHelsinge er til enhver tid underlagt nedennævnte organisationers love og regler: o HSI Helsinge Skytte- og Idrætsforening
o DGI Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
o GymDanmark

§ 5 Forsikringsforhold

Erstatningskrav ved uheld, der rammer medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres gældende overfor afdelingen.

Der er igennem Danmarks Idrætsforbund tegnet følgende forsikringer: o Arbejdsskadeforsikring
o Erhvervsansvarsforsikring
o Ulykkeforsikring

Disse dækker eventuel skade opstået hos trænere og ledere ved deltagelse i arrangementer og opgaver afholdt i afdelingens regi.

§ 6 Medlemmer

Alle bliver optaget som medlem af GymHelsinge, så længe man vedkender sig nærværende love, samt er tilmeldt et gymnastikhold og ikke er i kontingentrestance.

§ 7 Kontingent

Alle medlemmer af GymHelsinge skal betale kontingent, samt registreres som medlem via
medlemsdatabasen.
Ledelsen i GymHelsinge fastsætter størrelsen af kontingentet for de enkelte hold. Ledelsen i GymHelsinge fastsætter regler vedr. restance.

§ 8 Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på bestyrelsens initiativ. Generalforsamlingen skal afholdes i 2. halvår.

Generalforsamlingen er som udgangspunkt med fysisk fremmøde, men bestyrelsen kan i særlige tilfælde som fx en pandemi, beslutte at afvikle den virtuelt eller som en kombination af fysisk fremmøde og virtuelt.

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via elektronisk kommunikation efter bestyrelsens bestemmelser.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen begærer dette, eller mindst 1⁄4 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig

begæring herom til formanden, ledsaget af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter indkaldelse.

Dagsorden til ordinær generalforsamling: 1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af Formand (lige år)
5. Valg af Kasserer (ulige år)
6. Valg af bestyrelse (for 2 år) 7. Valg af suppleanter (for 1 år) 8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

§ 8.1 Stemme- og taleberettigede medlemmer:

Medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder, er fyldt 15 år samt siddende bestyrelsesmedlemmer.
Stemme- og taleretten for børn og unge under 15 år udøves af en forælder eller værge.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved personligt fremmøde for sig selv og for børn / unge under 15 år, hvor denne er forældre eller værge.

Instruktører, medhjælpere og forældrehjælpere er ikke stemmeberettiget pga. deres funktion og har kun stemmeret, hvis de selv er aktive medlemmer eller repræsenterer aktive børn.

§ 9 Bestyrelse

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Formand og kasserer vælges på skift af hinanden, således formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.

Genvalg kan finde sted.
Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning: Formand (vælges i lige år) Næstformand
Kasserer (vælges i ulige år)

2 bestyrelsesmedlemmer (vælges på skift) 2 suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)

Bestyrelsen beslutter, hvorvidt den af bestyrelsen ansatte daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne eller i enkelte sager til behandling på disse

Ved hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat.

Formanden er også medlem af HSI Ledergruppe. Bestyrelsen udpeger delegeret til DGI. Bestyrelsen udpeger delegeret til GymDanmark

§ 9.1 Bestyrelsens ansvar:
GymHelsinges bestyrelse er ansvarlig overfor HSI’ forretningsudvalg.

Bestyrelsens medlemmer og foreningens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med sin formue.

Bestyrelsen er forpligtet til at varetage uddelingen af GymHelsinges priser og pokaler.

§ 9.2 Bestyrelsesmøder:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.
Et flertal af bestyrelsen kan kræve indkaldt til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Beslutninger i bestyrelsen kan træffes ud fra simpelt stemmeflertal så længe 2/3 af bestyrelsen er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed vejer formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinier, procedurer og bestemmelser for GymHelsinges daglige drift og udarbejder funktionsbeskrivelse for den daglige leder i GymHelsinge.

§ 10 Repræsentantskabet
GymHelsinge er født medlem af repræsentantskabet iht. HSI’ love.

§ 11 Økonomi

Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
Regnskabet skal revideres iht. HSI’ love.
Ændring af regnskabsåret skal godkendes på en generalforsamling.

Budget:
Kassereren skal hvert år udarbejde et budget, som skal godkendes af bestyrelsen

senest i 3. kvartal (dvs. i forbindelse med opstart af ny sæson).

Tegningsret:
Foreningen tegnes af kassereren og formanden sammen – såfremt én af disse ikke er tilgængelige, kan foreningen tegnes af enten kassereren eller formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Ændring af foreningens love.

Ændringer til GymHelsinges love, skal fremsendes senest samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen. For evt. ændringer af GymHelsinges love skal være gyldige, skal de vedtages med 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte på generalforsamlingen.